ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Γιώργος Μπαλόγλου: 
τ. Καθηγητής πολιτειακού πανεπιστημίου Νέας Υόρκης, SUNY Oswego.
Εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων.

Κατερίνα Καλφοπούλου:
Διερεύνηση των δυσκολιών, των εμποδίων και των παρανοήσεων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά τη διδασκαλία της Άλγεβρας.


Νίκος Λιγερός & Αθανάσιος Λυπορδέζης:
Νέες μέθοδοι αναζήτησης μεγάλων πρώτων αριθμών μέσω συνάρτησης Ramanujan.